Strategiplan

Elverum Fotballs Strategiplan gjelder for perioden 2021-2023.

1. Innledning
Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med mer enn 1000 
spillende medlemmer fra ca. 40 ulike nasjoner. Tilbud og aktiviteter i klubben er 
i stor grad basert på frivillig innsats. Elverum Fotball er sertifisert 
Kvalitetsklubb.
Strategiplanen omhandler hvordan klubben skal forholde seg til det indre liv og 
samfunnet rundt oss, og skal benyttes av ledere, tillitsvalgte og trenere i klubben.
Strategiplanen gjelder for en treårsperiode og er en rullerende plan som justeres 
årlig. Strategiens satsingsområder konkretiseres med mål og tiltak i Elverum 
Fotballs handlingsplan.

2. Visjon
Vi skaper minner!
Elverum Fotballs visjon er en ledesnor for virksomheten i klubben. Sentralt i 
forståelse av visjonen står fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

3. Verdigrunnlag
Elverum Fotballs verdigrunnlag skal fremme trivsel og Fair Play (god sportsånd).

Glede – fotball er ikke alvor, det er gøy. La det vises på banen, sidelinja, tribunen 
og i nærmiljøet vårt. 
Respekt – vi skal vise respekt for hverandre, vår egen klubb, vårt eget miljø, våre 
omgivelser, andre klubber, motspillere, dommere, ledere, trenere og foreldre.
Vi hilser, er høflige, og rydder opp etter oss.
Engasjement – vi er alle avhengige av hverandre for å drive klubben videre. Bry 
deg, engasjer deg i klubbens arbeid, din egen og andres utvikling.
Stolthet – vi er alle Elverum Fotball, og vi er stolte av hvem vi er og hva vi står 
for.
Sterkere sammen – vi skaper minner!


4. Satsningsområder

MILJØØKONOMISPORT
- Samfunnsrolle
- Kultur
- Kommunikasjon
- Bærekraft
- Likeverd
- Drift
- Marked
- Arrangement
- Organisasjon
 
- Bredde
- Topp
- Kompetanse
- Anlegg


Elverum Fotball skal i strategiperioden:

Skape og dyrke et godt MILJØ i klubben gjennom å:
• Ta samfunnsrollen på alvor ved å bidra til idrettsglede, forebyggende 
arbeid, gode holdninger, sosiale ferdigheter, integrering og verdiskapning i 
lokalsamfunnet.
• Bygge en kultur som fremmer klubbens verdigrunnlag.
• Kommunisere internt og eksternt for å skape entusiasme, tillit og 
engasjement.
• Søke bærekraftige og miljøvennlige løsninger innenfor de gitte
rammebetingelser.
• Fremme inkludering, likestilling og likeverd.

Sikre en god ØKONOMI i klubben gjennom å:
• Drifte klubben etter sunne, bærekraftige økonomiske prinsipper og legge til 
rette for best mulig vilkår for klubbens aktiviteter.
• Være en attraktiv samarbeidspartner for det lokale næringslivet. (Marked)
• Utvikle klubbens arrangementer, som bidrar til økonomisk utvikling, godt 
omdømme og positive opplevelser.
• Evaluere og utvikle organisasjonen i takt med klubbens behov.

Være en engasjerende og utviklende arena for SPORT gjennom å:
• Ta vare på flest mulig – lengst mulig – best mulig, gjennom å skape trygghet, 
mestring, trivsel og gi utfordringer og utvikling til alle. Klubben skal ha 
breddetilbud på seniornivå. (Bredde)
• Drive spillerutvikling til egne a-lag og høyere nivå. A-lag herrer er klubbens 
flaggskip, og skal kjempe i toppen i 2. divisjon. A-lag damer skal hevde seg i 
3. divisjon. (Topp)
• Ha fokus på kompetanseutvikling i alle ledd. Akademiet skal være en 
bærende kraft i trenerutvikling og klubbens fremste kompetanseenhet.
• Forvalte og utvikle infrastruktur og anlegg som tilfredsstiller krav til 
toppfotball, og gir et godt tilbud til alle brukere. Arbeid for en ny hall skal 
gjenopptas i perioden.
Mål og tiltak for strategien skal gjenspeiles i Elverum Fotballs planverk - i 
hovedsak sportsplanen og Klubbhåndboken.


Vedtatt av Styret i Elverum Fotball, 19.04.2021. Gjennomgått på nytt november 2022.

Annonse: